Logo Przedszkola w Mieroszowie Element górny

AKTUALNOŚCI

Najnowszy film:

zobacz wszystkie filmy»


Naszą stronę odwiedzono: 146173 razy

Deklaracja dostępności

Opublikowano: 16 marca 2021

Przedszkole Miejskie w Mieroszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.    o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie oraz Biuletynu informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie.

Data Publikacji: 05-03-2018

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków

 • Niektóre linki nie zawierają treści ani tytułów

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • 3 wersje kontrastowe,

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu

 • czcionki dla dyslektyków

 • lektor czytający zaznaczony tekst

Niektóre dokumenty zamieszczone na stronie nie są dostępne. Zostały one opublikowane przed 2018-09—23 i ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Schienke ( Koordynator dostępności) przdszkolemieroszow@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 748458334. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądana zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osobowe zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą    stronę chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna k określić dogodny dla niej    sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować to żądanie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności    cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej .Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie przy ulicy Wolności 27 jest    częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • Obok budynku przedszkola zostało wyznaczone i oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście do budynku przedszkola zostało wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia wjazd do budynku ( parter)

 • Przed wejściem do budynku tablica informacyjna domofonu informuje o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku , domofon umożliwia jednocześnie kontakt w sekretariatem w tym z dyrektorem i intendentem) i poszczególnymi grupami wychowawczymi. W celu załatwienia sprawy    do osoby niepełnosprawnej schodzi osoba w kompetencji, której jest załatwienie żądanej sprawy.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych

 • Do budynku można wejść z psem asystującym

 • W budynku został zastosowany system przeciwpożarowy

 • Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc pracownika

Przedszkole zapewnia dostęp do usług tłumacza PJM (Polskiego Języka Migowego). W celu korzystania ze świadczenia należy zgłosić potrzebę na co najmniej 3 dni robocze wcześniej pod numerem telefonu 7484586334 lub na adres e-mail przedszkolemieroszow@op.pl

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy gdy wszyscy jego użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą t treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwi logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem. Zapewnienie dostępności serwisu to proces, dlatego staramy się zapewnić dostępność naszej strony internetowej poprzez systematyczne przeglądy jej zawartości.